Algemene voorwaarden Visserinspecties

Artikel 1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: de opdrachtgever is degene die opdracht geeft. Onder Visserinspecties wordt verstaan degene die een opdracht aanvaardt. 

Werkzaamheden van Visserinspecties zijn diensten. 

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visserinspecties en opdrachtgever betreffende door Visserinspecties ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten keuringen, adviezen of andere werkzaamheden. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen geldig, als ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

Artikel 3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

Artikel 4 Visserinspecties behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Artikel 5 De opdrachtgever is bij een opdracht het overeengekomen honorarium verschuldigd. 

Artikel 6 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van Visserinspecties op het aangegeven bankrekeningnummer. 

Artikel 7 Opdrachtgever is verplicht bij een niet tijdige betaling de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden aan Visserinspecties, die zijn gemaakt tot inning van de vordering van Visserinspecties. Mocht u de betaling vergeten zijn zullen wij u altijd kosteloos een herinnering sturen, na de eerste herinnering kunnen er extra kosten aan verbonden zijn. 

Artikel 8 Opdrachtgever is zich er bewust van en gaat ermee akkoord dat door Visserinspecties opgenomen gegevens in het woningdossier van de woning bewaard worden volgens de richtlijnen van de overheid of bevoegde certificerende instanties. Er kan door de certificerende instelling een controle onderzoek uitgevoerd worden.

Artikel 9 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het monitoringgegevens (opgenomen gegevens van de woning) aan de rijksoverheid worden verstrekt. 

Artikel 10 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 11 De aansprakelijkheid van Visserinspecties beperkt zich tot maximaal de hoogte van de keuringsvergoeding of het afgesproken honorarium. 

Artikel 12 Visserinspecties is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en kosten/ inkomsten derving door gegeven adviezen, opgestelde Energie labels of opgestelde adviesrapporten. 

Artikel 13 Bij klachten dient opdrachtgever Visserinspecties binnen 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt geacht dat opdrachtgever de werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd. Klachten schorten de betalingsverplichting in artikel 5 en 6 niet op. 

Artikel 14 Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

Artikel 15 Alle rechtsverhoudingen tussen Visserinspecties en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Visserinspecties en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en die niet in onderling overleg zijn opgelost, worden in het uiterste geval voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.